มหาวิทยาลัยราชภักสวนดุสิต
 
 
กลับสู่หน้าหลัก

เกี่ยวกับหลักสูตร

  1. ชื่อหลักสูตร
  2. ชื่อปริญญา
  3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
  4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  5. หลักสูตร
   5.1 จำนวนหน่วยกิต
   5.2 โครงสร้างหลักสูตร
   5.3 การจัดการเรียนการสอน
         1.หมวดเฉพาะด้าน
            - วิชาปรับพื้นฐาน (Foundation Subject)
            - วิชาบังคับ (Core Subject)
            - วิชาเลือกเฉพาะ (Stream)
                   กลุ่มธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท (Hotel and Resort Management)
                   กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว (Tourism Management)
                   กลุ่มธุรกิจการบิน (Airline Business Management)
                   กลุ่มธุรกิจอาหารและภัตตาคาร (Gastronomy and Restaurant Management)
                   กลุ่มธุรกิจสันทนาการ (Recreation Management)
            - วิชาเลือกเสรี
         2. หมวดวิทยานิพนธ์/ ค้นคว้าอิสระ
            - แผน ก2 (ทำวิทยานิพนธ์)
            - แผน ข (ค้นคว้าอิสระ)

1. ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย       บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการบริการ)

ชื่อภาษาอังกฤษ   Master of Business Administration (Hospitality Management)

 
2. ชื่อปริญญา

ชื่อภาษาไทย

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการบริการ)

ชื่อภาษาอังกฤษ

Master of Business Administration (Hospitality Management)

ชื่อย่อปริญญา (ภาษาไทย)

บธ.ม. (การจัดการบริการ)

ชื่อย่อปริญญา (อังกฤษ)

M.B.A. (Hospitality Management)
 
กลับสู่ด้านบน
3.หน่วยงานที่รับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหารโครงการหลักสูตรการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

 
4.ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรการจัดการธุรกิจบริการมหาบัณฑิตนี้ มีปรัชญาในการสร้างมหาบัณฑิตที่มีวิสัยทัศน์ของการเป็นผู้ประกอบการและผู้บริหารงานด้านการบริการที่เป็นมืออาชีพ มีกระบวนทัศน์การจัดการธุรกิจที่สามารถสร้างความโดดเด่นและเอกลักษณ์ในการแข่งขันในแบบพลวัตร ตลอดจนเป็นผู้ที่มีจริยธรรมและเข้าถึงวัฒนธรรมไทยได้เป็นอย่างดี

4.1  ปรัชญา

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ  มีปณิธานมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ (Competency) ดังต่อไปนี้

4.1.1 เป็นผู้ที่มีความเป็นผู้นำ(Leadership)ซึ่งมีความสามารถทั้งในด้านการจัดการและการบริหารงานบริการให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแบบโลกาภิวัตน์ได้
4.1.2 เป็นผู้มีความรอบรู้และความเข้าใจกลไกการจัดการบริหารองค์กร เพื่อวัฒนธรรมคุณภาพยอดเยี่ยม (Service Excellence)
4.1.3 เป็นผู้ที่สามารถนำความรู้ทางด้านธุรกิจบริการรวมเข้ากับความคิดสร้างสรรค์ และ สถานการณ์เบื้องหน้า ไปปรับใช้กับวิชาชีพ (Adaptability) ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทใด เพื่อให้สามารถเพิ่มมูลค่า (Value Creation) ให้กับลูกค้าและองค์กรได้อยู่เสมอ
4.1.4 เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ มีจริยธรรมและคุณธรรม ในการประกอบวิชาชีพในธุรกิจบริการ
4.1.5 เป็นผู้มีจิตสำนึกในการบริการ (Service Mind) และมีทัศนคติในการสร้าง ความ พึงพอใจ และความชื่นชมยินดี (Customer delight) ให้ กับผู้รับบริการหรือลูกค้า
4.1.6 เป็นผู้มีทักษะการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Thai and English Communicative Skills) ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อสามารถรองรับการพัฒนา และเติบโตของธุรกิจบริการไปในระดับสากล

4.2  วัตถุประสงค์

4.2.1 เพื่อสร้างผู้นำและผู้ประกอบการทางธุรกิจที่มีศักยภาพในการบริหารธุรกิจบริการของประเทศไทยให้มีศักยภาพสำหรับการแข่งขันทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ
4.2.2 เพื่อให้ผู้ที่สนใจในธุรกิจบริการมีโอกาสเพิ่มพูนศักยภาพของตนเองในระดับมหาบัณฑิต และสามารถนำความรู้ในระดับดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ หรือการบริหารจัดการธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้อง
4.2.3 เพื่อเปิดโอกาสให้มีการทำวิจัยเชิงวิชาการแบบบูรณาการด้านธุรกิจบริการในระดับมหาบัณฑิตที่สามารถนำไปพัฒนาธุรกิจบริการต่อไปในอนาคตได้
 
กลับสู่ด้านบน

5.หลักสูตร

5.1  จำนวนหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต โดยแบ่งออกเป็น 2 แผน คือ แผน ก2 ซึ่งนักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์เป็นจำนวน 12 หน่วยกิต และแผน ข นักศึกษาต้องทำการค้นคว้าอิสระเป็นจำนวน 6 หน่วยกิต

5.2  โครงสร้างหลักสูตร

องค์ประกอบ
แผน ก2 ทำวิทยานิพนธ์(หน่วยกิต)
แผน ข ค้นคว้าอิสระ (หน่วยกิต)
1.หมวดวิชาเฉพาะด้าน

   1.1 วิชาปรับพื้นฐาน

   1.2 วิชาบังคับ

   1.3 วิชาเลือกเฉพาะกลุ่ม

   1.4 วิชาเลือกเสรี

30

ไม่นับหน่วยกิต

15

12

3

36

ไม่นับหน่วยกิต

15

15

6

2.หมวดวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ

   2.1 วิทยานิพนธ์

   2.2 ค้นคว้าอิสระ

 

12

-

 

-

6

รวม
42
42

5.3  การจัดการเรียนการสอน

1. หมวดวิชาเฉพาะด้าน

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแผน ก2 ศึกษาเป็นจำนวน 30 หน่วยกิต และแผน ข ศึกษาเป็นจำนวน 36 หน่วยกิต ประกอบด้วยหมวดวิชาปรับพื้นฐาน วิชาบังคับ วิชาเลือกเฉพาะกลุ่ม และวิชาเลือกเสรี ดังนี้

1.1 วิชาปรับพื้นฐาน (Foundation Subject) ทั้งแผน ก2  และแผน ข ต้องเรียน ทุกสาขา  (ไม่นับหน่วยกิต) ดังนี้

กลับสู่ด้านบน
155560
ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับบัณฑิตศึกษา (Business English for Graduates)
3  ( 3 – 0 )
3565119
การจัดการและการตลาดธุรกิจบริการ (Hospitality Management and Marketing)
3  ( 3 – 0 )

1.2 วิชาบังคับ (Core Subject) ทั้งแผน ก2 และ แผน ข ให้เรียน 5 วิชา รวม 15 หน่วยกิต ดังนี้

3565902
ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจสำหรับธุรกิจบริการ (Hospitality Business Research Methodology)
3  ( 3 – 0 )
3565402
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมบริการ (Human Resources Management for Hospitality Business)
3  ( 3 – 0 )
3545106
การจัดการและการตลาดเชิงกลยุทธ์สำหรับธุรกิจบริการ (Strategic Hospitality Management and Marketing)
3  ( 3 – 0 )
3525301
การบัญชีและการเงินบริหารสำหรับธุรกิจบริการ (Managerial Accounting and Finance for Hospitality Business)
3  ( 3 – 0 )
3565121
การจัดการห่วงโซ่อุปทานและเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์สำหรับธุรกิจบริการ (Strategic Supply Chain Management and Technology for Hospitality)
3  ( 3 – 0 )

1.3 วิชาเลือกเฉพาะ (Stream) ทั้งแผน ก2 และ แผน ข ให้เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชาเลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดย

ก.นักศึกษาที่เลือกแผน ก2 เรียนวิชาเลือกเฉพาะเป็นจำนวน 4 วิชา รวม 12 หน่วยกิต

ข.นักศึกษาที่เลือกแผน ข เรียนวิชาเลือกเฉพาะเป็นจำนวน 5 วิชา รวม 15 หน่วยกิต

นักศึกษาทั้ง 2 กลุ่มเลือกเรียนวิชาเลือกเฉพาะดังต่อไปนี้

กลุ่มธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท (Hotel and Resort Management)
 
3565121
การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับโรงแรมและรีสอร์ทนานาชาติ (Strategic International Hotel and Resort Management)
3  ( 3 – 0 )
 
3565122
การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับหน่วยธุรกิจในโรงแรม และรีสอร์ทนานาชาติ (Strategic Business Units Management for International Hotel and Resort)
3  ( 3 – 0 )
 
3545107
การตลาดระหว่างประเทศสำหรับโรงแรมและรีสอร์ท (International Marketing for Hotel and Resort)
3  ( 3 – 0 )
 
กลับสู่ด้านบน
3565123
การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงแรมและรีสอร์ท (Energy and Environmental Management for Hotel and Resort)
3  ( 3 – 0 )
 
3576902
สัมมนาการจัดการธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท (Seminar in Hotel and Resort Management)
3  ( 3 – 0 )
 
กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว (Tourism Management)
 
3575204
การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (Strategic Sustainable Tourism Management)
3  ( 3 – 0 )
 
3575205
การสร้างภาพลักษณ์และเอกลักษณ์สำหรับธุรกิจท่องเที่ยว (Tourism Business Branding)
3  ( 3 – 0 )
 
3545108
การจัดการเชิงกลยุทธ์การตลาดด้วยการท่องเที่ยว (Strategic Marketing by Tourism)
3  ( 3 – 0 )
 
3565124
การจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการท่องเที่ยวด้วยการพาณิชย์ อีเลคทรอนิคส์ (E-Commerce for Tourism Product & Service Distribution Management)
3  ( 3 – 0 )
 
3576903
สัมมนาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว (Seminar in Tourism Management)
3  ( 3 – 0 )
 
กลุ่มธุรกิจการบิน (Airline Business Management)
 
3565125
การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับการบิน (Strategic Aviation Management)
3  ( 3 – 0 )
 
3565126
การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับธุรกิจการบิน (Strategic Airline Business Management)
3  ( 3 – 0 )
 
3565127
การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับสนามบิน (Strategic Airport Management)
3  ( 3 – 0 )
 
3565403
การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการบิน (Strategic Competency Management for Human Resources in Airline Business)
3  ( 3 – 0 )
 
3566905
สัมมนาการจัดการธุรกิจการบิน (Seminar in Airline Business Management)
3  ( 3 – 0 )
 
กลุ่มธุรกิจอาหารและภัตตาคาร (Gastronomy and Restaurant Management)
 
3565131
การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับเอกลักษณ์อาหาร ขนม และเครื่องดื่มไทย (Strategic Thai Gastronomy (Food, Desserts, Drinks) Identity Management)
3  ( 3 – 0 )
 
กลับสู่ด้านบน
3565129
การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับธุรกิจการประกอบอาหารและเบเกอรี่นานาชาติ (Strategic International Food and Bakery Business Management)
3  ( 3 – 0 )
 
3565130
การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับธุรกิจเครื่องดื่มนานาชาติ (Strategic International Beverages Management)
3  ( 3 – 0 )
 
3545109
การจัดการตลาดเชิงกลยุทธ์สำหรับภัตตาคารและร้านอาหารแบบเร่งด่วน (Strategic Restaurant and Quick-Service Restaurant (QSR) Marketing)
3  ( 3 – 0 )
 
3566905
สัมมนาการจัดการธุรกิจอาหารและภัตตาคาร (Seminar in Gastronomy and Restaurant Management)
3  ( 3 – 0 )
 
กลุ่มธุรกิจสันทนาการ (Recreation Management)
 
3565131
การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับธุรกิจบันเทิง (Strategic Entertainment Business Management)
3  ( 3 – 0 )
 
3565132
การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับธุรกิจสปาและสุขภาพ (Strategic Spa and Fitness Business Management)
3  ( 3 – 0 )
 
3565133
การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับธุรกิจกิจกรรม (Strategic Event Management)
3  ( 3 – 0 )
 
3565404
การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับการสร้างภาพลักษณ์ให้กับทรัพยากรมนุษย์ ในธุรกิจบันเทิง (Strategic Image Management for Human Resources in Entertainment and Recreation Business)
3  ( 3 – 0 )
 
3566906
สัมมนาการจัดการธุรกิจสันทนาการ (Seminar in Recreation Business Management)
3  ( 3 – 0 )
 
 

1.4 วิชาเลือกเสรี นักศึกษาทั้งแผน ก2 และ แผน ข ให้เลือกเรียนวิชาที่เปิดสอนจากวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะได้ โดยนักศึกษาในแผน ก2 สามารถเลือกเรียนได้ 1 วิชา และนักศึกษาในแผน ข สามารถเลือกเรียนได้ 2 วิชา

2. หมวดวิทยานิพนธ์/ ค้นคว้าอิสระ

3506903
วิทยานิพนธ์
12
3506902
ค้นคว้าอิสระ
6

5.3 ในแผน ก2 และ แผน ข แต่ละแผนมีแผนการศึกษาดังนี้

กลับสู่ด้านบน

1. แผน ก2 (ทำวิทยานิพนธ์)

ปีที่/ภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่ 1
หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 2
หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 3
หน่วยกิต
ปีที่ 1
ภาษาอังกฤษธุรกิจ สำหรับบัณฑิตศึกษา
0
การจัดการและการตลาดเชิง   กลยุทธ์สำหรับธุรกิจบริการ  
3

วิชาบังคับ 2
(ตามกลุ่มที่นักศึกษาเลือก)

3
 
การจัดการและการตลาด ธุรกิจบริการ
0
การบัญชีและการเงินบริหารสำหรับ ธุรกิจบริการ
3

วิชาบังคับ 3
(ตามกลุ่มที่นักศึกษาเลือก)

3
 
ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจสำหรับ ธุรกิจบริการ
3
การจัดการห่วงโซ่อุปทาน และเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์
สำหรับธุรกิจบริการ
3

วิชาบังคับ 4
(ตามกลุ่มที่นักศึกษาเลือก)

3
 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในอุตสาหกรรมบริการ
3
วิชาบังคับ 1
(ตามกลุ่มที่นักศึกษาเลือก)
3

วิชาเลือกเสรี

3
ปีที่ 2
วิทยานิพนธ์
6
วิทยานิพนธ์
6

 

 

2. แผน ข (ค้นคว้าอิสระ)

ปีที่/ภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่ 1
หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 2
หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 3
หน่วยกิต
ปีที่ 1
ภาษาอังกฤษธุรกิจ สำหรับบัณฑิตศึกษา
0
การจัดการและการตลาดเชิง กลยุทธ์สำหรับธุรกิจบริการ
3

วิชาบังคับ 2
(ตามกลุ่มที่นักศึกษาเลือก)

3
 
การจัดการและการตลาด ธุรกิจบริการ
0
การบัญชีและการเงินบริหารสำหรับ ธุรกิจบริการ
3

วิชาบังคับ 3
(ตามกลุ่มที่นักศึกษาเลือก)

3
 
ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจสำหรับ ธุรกิจบริการ
3
การจัดการห่วงโซ่อุปทาน และเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์
สำหรับธุรกิจบริการ
3

วิชาบังคับ 4
(ตามกลุ่มที่นักศึกษาเลือก)

3
 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในอุตสาหกรรมบริการ
3
วิชาบังคับ 1
(ตามกลุ่มที่นักศึกษาเลือก)
3

วิชาเลือกเสรี

3
ปีที่ 2
วิชาเลือกเสรี 1
3
ค้นคว้าอิสระ
6

 

 
 
วิชาเลือกเสรี 2
3
       
 
กลับสู่ด้านบน
 
สำนักกิจการพิเศษ มหาลัยราชภัฏสวนดุสิต
Suan Dusit Rajabhat University 295 Ratchasima Rd., Dusit, Bangkok 10300, Contact : Dr.Pimmada Wichasin, Mobile. 080-660-3824,
Tel. 0-2244-5774-5, Fax 0-2244-5774, E-mail : hospitality@dusit.ac.th